EPC CHIPTUNING & MORE

ESSING PERFORMANCE CENTER

ALLE VOERTUIGEN ZIJN GETEST OP ONZE 4X4 VERMOGENSBANK !

Kies uw voertuig:

Algemene voorwaarden Essing Performance Center B.V.


Artikel 1 - Definities

• Aanbod: elk aanbod door Essing Performance Center aan Opdrachtgever;
• Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
• Dag: kalenderdag;
• Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Essing Performance Center of van één van de aan Essing Performance Center gelieerde ondernemingen alsmede de door Essing Performance Center ingeschakelde hulppersonen;
• Meer- en minderwerk: door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst; • Opdrachtgever: de partij met wie Essing Performance Center onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Essing Performance Center de Overeenkomst sluit;
• Essing Performance Center: Essing Performance Center B.V., tevens handelend onder de handelsnaam Essing Performance Center, met als vestigingsadres Keizersveld 71 C, 5803 AP te Venray, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 14102805, BTW nummer: NL819502273B01;
• Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Essing Performance Center en Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- of minderwerk;
• Prestatie: alle door Essing Performance Center aangeboden uit te voeren werkzaamheden en/of te leveren zaken en diensten, die het onderwerp zijn van een aanbod, overeenkomst of andere rechtshandeling. Hieronder wordt onder meer verstaan de verkoop, levering en/of installatie van hard- of software en installatie van upgrades ten behoeve van het optimaliseren van motormanagementsystemen voor verbetering van o.a. de prestaties van voertuigen, reiniging van roetfilters en vermogensmetingen van voertuigen en alle daarmee verband houdende werkzaamheden en zaken;
• Partij (-en): Opdrachtgever of Essing Performance Center. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Opdrachtgever en Essing Performance Center bedoelt;
• Stelpost: een in de offerte en/of de Overeenkomst genoemd geschat geldbedrag voor de aanschaf van bepaalde zaken en/of het (doen) uitvoeren van werkzaamheden waarvan de precieze omvang niet reeds is vast te stellen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid


2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en/of alle met Essing Performance Center gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Essing Performance Center. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Essing Performance Center zijn overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van Essing Performance Center nadrukkelijk overeen dat Essing Performance Center niet gebonden is aan die voorwaarden van de Opdrachtgever.
2.3 Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Essing Performance Center. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Essing Performance Center en derden worden ingeroepen indien Essing Performance Center deze schriftelijk heeft bekrachtigd.
2.4 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Essing Performance Center voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Essing Performance Center zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.
2.5 Essing Performance Center is te allen tijde eenzijdig bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn. De wijziging wordt gecommuniceerd middels e-mail (of sms) aan Opdrachtgever. Tussen de kennisgeving van de wijziging aan Opdrachtgever en de inwerkingtreding van de wijziging zal tenminste 30 Dagen zitten. Een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving, treedt in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving in werking treedt. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan een consument Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke Prestatie afwijkt, heeft de Consument Opdrachtgever de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden.
2.6 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Essing Performance Center wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Essing Performance Center aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 3 - Het Aanbod

3.1 Een Aanbod door Essing Performance Center geschiedt geheel vrijblijvend. De in het Aanbod opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Prestatie. Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
3.2 Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Prestatie. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken.
3.3 Indien een Aanbod van Essing Performance Center (mede) gebaseerd is op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3.4 Alle bij het Aanbod verstrekte informatie, illustraties, gegevens en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor Essing Performance Center slechts bindend indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door Essing Performance Center is aangegeven.
3.5 Essing Performance Center kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
3.6 Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever, behoudt Essing Performance Center zich het recht voor het Aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
3.7 Mondelinge toezeggingen verbinden Essing Performance Center slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Essing Performance Center zijn bevestigd.
3.8 Indien in de Aanbieding een stelpost is opgenomen, zullen de daadwerkelijke door Essing Performance Center gewerkte uren en kosten aan Opdrachtgever worden doorberekend.
3.9 Het Aanbod van Essing Performance Center geldt niet automatisch ook voor vervolg Aanbiedingen.
3.10 Een samengesteld Aanbod verplicht Essing Performance Center niet tot het verrichten van een gedeelte van het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven prijs.
3.11 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

Artikel 4 – De Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst tussen Essing Performance Center en Opdrachtgever komt tot stand nadat deze door Essing Performance Center op haalbaarheid is beoordeeld en Essing Performance Center schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt. Indien een Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever het Aanbod aanvaard.
4.2 Indien de Opdrachtgever het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Essing Performance Center onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1,3, 5 en 6.
4.3 Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Essing Performance Center gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Essing Performance Center uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.
4.4 Indien de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch tot stand op het moment dat Essing Performance Center daadwerkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In dit geval wordt de factuur geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven. 4.5 Essing Performance Center behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan vrijblijvend Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder (aanvullende) voorwaarde(n).
4.6 Essing Performance Center is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en om de kosten hiervan conform de Overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.7 De Prestatie zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Essing Performance Center aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit en/of de specificaties van de Prestatie zijn toegestaan. Dit geldt ook met betrekking tot toename in extra vermogen en/of de door Essing Performance Center gestelde besparing van het brandstofverbruik zoals vermeldt op haar website of anderszins. Aangegeven besparingen en extra vermogen dient slechts ter indicatie. Waarden verschillen in de praktijk per voertuig, type motor en aard der werkzaamheden. Het staat Essing Performance Center vrij om tot 5 % onder- en bovenmarge toe te passen op al haar werkzaamheden. Afwijkingen binnen deze marges leiden niet tot recht op schadevergoeding of prijsvermindering of tot wanprestatie.

Artikel 5 - De prijs

5.1 De door Essing Performance Center opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen, af magazijn van Essing Performance Center. Indien de Opdrachtgever een Consument is, worden alle prijzen en tarieven inclusief omzetbelasting vermeld, verzendkosten en eventuele wettelijke heffingen.
5.2 De opgegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip waarop de Aanbieding is uitgebracht.
5.3 Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Essing Performance Center mogen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.
5.4 Essing Performance Center is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de Opdrachtgever als deze plaatsvinden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van transportkosten, bedrijfskosten, gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste een wijziging in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege. Indien de prijswijziging meer dan 20% bedraagt is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden per aangetekende brief of door het versturen van een e-mail binnen 7 dagen na de mededeling van Essing Performance Center dat de prijs wordt verhoogd. Is de Opdrachtgever een Consument dan is de Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst door het sturen van een e-mail of een aangetekende brief. Een ontbinding als voormeld geeft de Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
5.5 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6 - Uitvoering van Overeenkomst - Termijnen

6.1 Essing Performance Center neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht en zal de Prestatie naar beste wetenschap en kunde uitvoeren.
6.2 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan Essing Performance Center die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht om gebreken aan het voertuig en/of het motormanagementsysteem vooraf te melden. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Essing Performance Center verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
6.3 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, en/of het voertuig niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Essing Performance Center bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en de hieruit voortvloeiende schade, waaronder mede wordt verstaan vertragingsschade, bij Opdrachtgever in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven.
6.4 Indien expliciet schriftelijk is overeengekomen dat de uit te voeren Prestatie op locatie van de Opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, is Opdrachtgever verplicht om tijdig zorg te dragen voor:
a. de voor de uitvoering van de Prestatie benodigde gegevens;
b. het voertuig waar de Prestatie dient te worden uitgevoerd;
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werkgereedschap c.q. werktuigen;
d. aansluitingsmogelijkheden voor elektrisch werkgereedschap c.q. werkmachines, verlichting, verwarming, gas, water, internet en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie en/of aansluitingsmogelijkheden;
e. een schone ruimte vrij van stof en overig vuil.
f. toegang tot de locatie gedurende normale kantoortijden;
6.5 Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde materialen en gegevens en/of uitvoering van bepaalde onderdelen van de Prestatie, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingskosten indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt. Deze extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven van Essing Performance Center - bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
6.6 De overeengekomen of opgegeven oplevertermijn is immer indicatief en dus nimmer een fatale termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.7 Indien een oplevertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de werkdag volgend op de Dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Essing Performance Center noodzakelijke informatie en gegevens in het juiste formaat door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan.
6.8 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Essing Performance Center niet binnen de overeengekomen oplevertermijn kan plaatsvinden, zal Essing Performance Center de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de oplevertermijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst kan worden uitgevoerd.
6.9 Overschrijding van de overeengekomen oplevertermijn door welke oorzaak ook ontstaan, geeft aan Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van enigerlei andere kosten.
6.10 Testen op de vermogenstestbank van Essing Performance Center worden op verzoek van Opdrachtgever op diens eigen risico en voor eigen rekening uitgevoerd. Bij een test op de vermogenstestbank wordt tot hoge snelheid en met vol gas gemeten, hetgeen risico’s op schade aan de motor en het voertuig met zich meebrengt. De Opdrachtgever aanvaard de hieraan verbonden risico’s en de mogelijke schadelijke gevolgen hiervan.
6.11 Toename in extra vermogen en/of de door Essing Performance Center gestelde besparing van het brandstofverbruik zoals vermeldt op onze website of anderszins dient slechts ter indicatie. Waarden verschillen in de praktijk per voertuig, type motor en aard der werkzaamheden. Het staat Essing Performance Center vrij om tot 5 % onder- en bovenmarge toe te passen op al haar werkzaamheden. Afwijkingen binnen deze marges leiden niet tot recht op schadevergoeding of koopprijsvermindering.

Artikel 7 - Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst

7.1 De Prestatie omvat enkel de in de Overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden, diensten en zaken.
7.2 Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Essing Performance Center ter kennis zijn gebracht. Wijzigingen verlangd door Opdrachtgever 48 uur voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst worden niet in behandeling genomen tenzij schriftelijk anderszins tussen Partijen overeengekomen. De laatste volzin geldt evenzo voor het wijzigen van het overeengekomen tijdstip c.q. de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst.
7.3 Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, meer- dan wel minderwerk, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Essing Performance Center de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.
7.4 Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Opdrachtgever aan Essing Performance Center vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: ingekochte materialen en/of diensten, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten etc.
7.5 Indien Essing Performance Center voor het overige meent dat sprake is van meerwerk door onvoorziene omstandigheden, zal Essing Performance Center daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk) mededeling doen aan de Opdrachtgever tenzij onmiddellijk handelen is vereist. Essing Performance Center zal de Opdrachtgever een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.
7.6 Er is tevens sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Essing Performance Center de geplande werkzaamheden opnieuw en/of anders moet organiseren. Essing Performance Center is gerechtigd de kosten voor meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van de ten tijde van de (op)levering geldende tarieven voor de gewerkte uren en gebruikte materialen.

Atikel 8 – Beëindiging van de Overeenkomst

8.1 De Opdrachtgever kan de Overeenkomst kosteloos annuleren tot 48 uur voor de datum waarop het voertuig staat ingepland om de overeengekomen Prestatie uit te voeren. Reeds ingekochte zaken door Essing Performance Center voor het uitvoeren van de Overeenkomst dienen door de Opdrachtgever immer te worden afgenomen ook dus in geval van beëindiging of annulering.
8.2 Als de Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigd of annuleert binnen 48 voor de datum van de overeengekomen uit te voeren Prestatie, dan is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd. De schadevergoeding bedraagt 30% de overeengekomen Prijs of richtprijs met een minimum van € 225,--. Indien Essing Performance Center kan aantonen dat de schade hoger is dan 30% is Opdrachtgever dit hogere bedrag verschuldigd. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vast en variabele kosten en winstopslag) verminderd met de niet gemaakte variabele kosten, zoals bijvoorbeeld verzendkosten. Hetgeen is bepaald in de laatste volzin van artikel 8.1 is eveneens van toepassing.

Artikel 9 - Betaling

9.1 Betaling dient ter stond na het uitvoeren en het opleveren van de Prestatie aan de Opdrachtgever te gebeuren door contante of pin betaling tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
9.2 In afwijking van lid 1 en indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen en/of voorschotten te worden voldaan binnen 14 Dagen na factuurdatum op een door Essing Performance Center aan te wijzen rekening. De op de bankafschriften van Essing Performance Center aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.
9.2 Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Opdrachtgever de betaling ervan heeft aangetoond.
9.3 Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Essing Performance Center te worden gemeld door het versturen van een email aan [[email protected]]. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort.
9.4 Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.
9.5 Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.
9.6 Bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is. Indien Opdrachtgever een consument is zal Essing Performance Center kosteloos een betalingsherinnering sturen met het verzoek om alsnog binnen veertien dagen tot gehele betaling van het openstaande bedrag over te gaan. Laat de consument dit na, dan is de consument van rechtswege in verzuim.
9.7 Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Essing Performance Center, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.
9.8 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Essing Performance Center de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening. Indien de Opdrachtgever een consument is geldt de wettelijke rente.
9.9 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Essing Performance Center genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande vordering af te dwingen, dan is Essing Performance Center eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00. Voor consumenten gelden de wettelijke grenzen aan buitengerechtelijke incassokosten.
9.10 Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaan de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 10 – Garantie en klachten

10.1 Opdrachtgever is verplicht om bij oplevering de Prestatie direct te controleren of de Prestatie aan de Overeenkomst beantwoord. Na oplevering is het opgeleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Essing Performance Center niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, gebreken, beschadigingen etc. die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
10.2 Essing Performance Center verplicht zich om de bij oplevering geconstateerde en erkende tekort¬komingen binnen een redelijke termijn te herstellen.
10.3 Klachten over a) tekortkomingen met betrekking tot het opgeleverde, die de Opdrachtgever niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van oplevering, dienen door de Opdrachtgever binnen 14 Dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven of per e-mail te worden gemeld aan Essing Performance Center. Indien Opdrachtgever een Consument is geldt een termijn van 2 maanden in plaats van 14 Dagen. Laat de Opdrachtgever dit na dan vervalt iedere aanspraak op garantie. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving vergezeld van beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Essing Performance Center in staat is adequaat te reageren.
10.4 Essing Performance Center garandeert dat eventuele gebreken van de uitgevoerde Prestatie na oplevering worden verholpen, tenzij het gebrek geen gevolg is van de uitgevoerde Prestatie.
10.5 Op de geleverde prestatie geeft Essing Performance Center de navolgende garanties:
 Vermogens- of ECO-upgrades met bypass modules - 4 jaar productgarantie, geen motorgarantie;
 Software upgrade en hardware upgrade met als doel om extreem veel extra vermogen op te wekken - 6 maanden garantie op de door Essing Performance Center geplaatste onderdelen, exclusief arbeidsloon, 4 jaar softwaregarantie;
 Reiniging van roetfilters – geen garantie
 Vermogensmetingen – geen garantie
De garantie van Essing Performance Center is persoonlijk en dus nimmer overdraagbaar.
10.6 Geen enkel recht op reclame bestaat indien:
- het (op)geleverde of een deel daarvan, aan omstandigheden zijn blootgesteld die mogelijk de kwaliteit van het (op)geleverde kan beïnvloeden;
- het (op)geleverde of een deel daarvan anderszins onzorgvuldig of ondeskundig wordt verwerkt, behandeld en/of gebruikt en/of niet wordt gebruikt en/of behandeld conform de specificaties c.q. de instructies van Essing Performance Center en/of de fabrikant en/of conform hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst
- de schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens Opdrachtgever aan Essing Performance Center zijn verschaft en/of voorgeschreven;
- de schade is ontstaan door eigenschappen van het voertuig en/of motormanagementsysteem;
- de schade is ontstaan doordat Opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van Opdrachtgever reparaties of andere werkzaamheden aan de Prestatie of een onderdeel daarvan heeft
uitgevoerd, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Essing Performance Center. 10.7 Zolang Opdrachtgever niet aan alle op hem rustende financiële verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op garantie.
10.8 Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Essing Performance Center uit een dergelijke reclame van Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
10.9 Na ontvangst van de reclame stelt Essing Performance Center zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Opdrachtgever dient Essing Performance Center bij dit onderzoek behulpzaam te zijn.
10.10 In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Essing Performance Center de keuze hebben om:
(i) de zaken te repareren of te vervangen;
(ii) de reclame te (doen) verhelpen;
(ii) een redelijke vermindering van de prijs te crediteren.
Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (i t/m iii), zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn.
10.11 De vordering uit hoofde van een tekortkoming door Opdrachtgever is niet ontvankelijk als zij wordt ingesteld 48 maanden na oplevering, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.
10.12 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt Essing Performance Center geen andere garantie dan de fabrieksgarantie die de leverancier aan Essing Performance Center verstrekt. De fabrieksgarantie wordt aan Opdrachtgever middels een garantiebon overgedragen.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang Essing Performance Center geen volledige betaling (waaronder tevens wordt verstaan eventuele door Essing Performance Center in rekening gebrachte schade, kosten en rente) heeft ontvangen van Opdrachtgever, blijven de geleverde zaken eigendom van Essing Performance Center.
11.2 Essing Performance Center heeft het recht de geleverde zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
11.3 Alle daden van beschikking waaronder mede wordt verstaan verpanding, vermenging, doorverkoop, met betrekking tot de verkochte en/of geleverde goederen, zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
11.4 Opdrachtgever is verplicht al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Essing Performance Center te bewaren en op eigen kosten voldoende te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen in ieder geval diefstal, brand- en waterschade. Zodra Essing Performance Center dat wenst zullen alle aanspraken van Opdrachtgever op de verzekeraar(s) uit hoofde van de hier bedoelde verzekering(en) aan haar worden gecedeerd, ofwel zal aan haar daarop een pandrecht worden verleend.
11.5 Essing Performance Center is gerechtigd al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd, ook indien Opdrachtgever overgegaan is tot verwerking c.q. vermenging met andere zaken en nog bij Opdrachtgever aanwezig is, terug te nemen c.q. te vorderen of te doen vorderen, indien Opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Opdrachtgever zal Essing Performance Center te allen tijde vrije toegang verlenen ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Essing Performance Center.
11.6 Alle kosten die Essing Performance Center maakt en die verband houden met en voortvloeien uit het eigendomsvoorbehoud zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de schade, directe en/of indirecte, op Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.
11.7 Indien de Opdrachtgever de verplichtingen zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal hij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Essing Performance Center een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 5.000,-- verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,-- voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.

Artikel 12 - Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

12.1 Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens Essing Performance Center niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Essing Performance Center gerechtigd – onverminderd alle overige aan Essing Performance Center toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat de Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Essing Performance Center is nagekomen.
12.2 Essing Performance Center heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:
a. sprake is van blijvende overmacht;
b. ` aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
d. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
e. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, hieronder wordt mede begrepen de aanbetalingsverplichting indien van toepassing;
f. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Essing Performance Center kan worden gevergd.
12.3 Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor Essing Performance Center onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Essing Performance Center passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Essing Performance Center.
12.4 Essing Performance Center heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, waarbij de zaken of een gedeelte daarvan, bij Opdrachtgever kan worden teruggehaald c.q. gevorderd en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of het nog resterende bedrag als schade kunnen worden gevorderd, onverminderd het recht van Essing Performance Center om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de verplichting van Opdrachtgever om de hieruit voortvloeiende kosten aan Essing Performance Center te vergoeden.
12.5 Indien Essing Performance Center overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
12.6 Indien Essing Performance Center overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Essing Performance Center op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.7 Indien Essing Performance Center de uitvoering van de Overeenkomst opschort, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Essing Performance Center door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
12.8 In geval van verzuim van de Opdrachtgever zijn alle vorderingen van Essing Performance Center op Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1 Essing Performance Center is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Essing Performance Center is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.2 Een ieder die toegang verkrijgt of zichzelf verschaft tot de bedrijfslocatie en/of werklocatie van Essing Performance Center, betreedt de locatie uitsluitend op eigen risico en voor eigen rekening, althans nimmer op risico en/of voor rekening van Essing Performance Center.
13.3 Indien de uit te voeren Prestatie mede opvat het (de)monteren van onderdelen van het voertuig, is Essing Performance Center nimmer aansprakelijk in geval onderdelen en/of het voertuig kapot gaan en/of beschadigd raken. Het (de)monteren en het verwijderen gebeurt geheel op eigen risico en voor eigen rekening van Opdrachtgever.
13.4 Essing Performance Center is alleen aansprakelijk voor directe schade aan werken en eigendommen van de Opdrachtgever voor zover deze door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht en te wijten is aan grove nalatigheid, grove onvoorzichtigheid van Essing Performance Center en/of haar Medewerkers.
13.5 De aansprakelijkheid van Essing Performance Center voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten, tenzij de Opdrachtgever een Consument is.
13.6 Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is Essing Performance Center Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”), redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Essing Performance Center er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen, redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is en/of redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
13.7 Essing Performance Center is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, imagoschade, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Essing Performance Center gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
13.8 Essing Performance Center is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de Prestatie en/of uitvoering van de Overeenkomst, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte indirecte, bijkomende, en of gevolg schade waaronder gederfde winst aan Opdrachtgever en/of derden, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Essing Performance Center, haar medewerkers, of door haar ingeschakelde hulppersonen.
13.9 Opdrachtgever vrijwaart en stelt Essing Performance Center, haar werknemers, en de door haar ingeschakelde hulppersonen schadeloos betreffende alle aanspraken van Opdrachtgever en/of derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een door Opdrachtgever aan deze derden geleverde zaak of dienst dat mede bestond uit door Essing Performance Center geleverde zaken en/of diensten. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.
13.10 Essing Performance Center is niet aansprakelijk voor schade en/of schadelijke gevolgen als deze het gevolg is van buitengewone omstandigheden waartegen Essing Performance Center in verband met de aard van de te verrichten Prestatie geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
13.11 In het geval dat Essing Performance Center toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Essing Performance Center beperkt tot louter directe schade (in separate en aflopende volgorde):
• maximaal de kosten van herstel van de schade die naar behoren door de Opdrachtgever aangetoond is. De schadevergoeding kan in geen geval meer dan 10% van de overeengekomen prijs bedragen;
• maximaal het bedrag dat Essing Performance Center voor de Prestatie aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken;
• maximaal het bedrag dat op ingeschakelde derden en/of hulppersonen kan worden verhaald;
• maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Essing Performance Center in voorkomend geval.
13.12 Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van medewerkers in dienst van Essing Performance Center en van alle (rechts)personen waarvan Essing Performance Center zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan zij deel uitmaakt.

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Essing Performance Center is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
14.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld een epidemie, een pandemie, brand, diefstal, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Essing Performance Center, en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
14.3 In geval van blijvende overmacht is Essing Performance Center gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Essing Performance Center is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
14.4 In geval van tijdelijke overmacht is Essing Performance Center gerechtigd de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door Essing Performance Center uitgevoerde deel van de Overeenkomst.
14.5 Indien Essing Performance Center ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Essing Performance Center gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.
14.6 Indien Essing Performance Center bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 15 – Geheimhouding en intellectuele eigendomsrechten

15.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van of over de andere Partij ontvangen en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen.
15.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid alsook waarvan men het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet begrijpen.
15.3 Het is Essing Performance Center toegestaan foto’s te maken van de door haar uitgevoerde Prestaties en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder hiervoor enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

Artikel 16 - Overige bepalingen

16.1 Essing Performance Center is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
16.2 Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Essing Performance Center een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.
16.3 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.
16.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
16.5 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.
16.6 Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Essing Performance Center gevestigd is tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.

VIND EEN EPC DEALER IN UW OMGEVING